Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu sách “Nhà báo và sáng tạo báo chí trong tư tưởng Hồ Chí Minh”

Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt trên lĩnh vực thông tin đã thúc đẩy xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng trở nên quan trọng hơn lúc nào hết. Báo chí có tác động to lớn, sâu rộng đến toàn xã hội, là công cụ đắc lực đế tập hợp lực lượng, hướng quần chúng vào những mục tiêu chung. Báo chí góp phần quan trọng chống diễn biến hoà bình và các thủ đoạn thâm độc của kẻ thù, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nắm vững nguyên tắc hoạt động báo chí, xây dựng chiến lược phát triển báo chí phù hợp có ý nghĩa to lớn, thúc đẩy công cuộc đổi mới đi đến thắng lợi. Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí là nền tảng cơ bản của nguyên tắc đó.

Nghiên cứu tổng kết tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí; trong đó, có tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà báo và phương pháp sáng tạo báo chí là việc làm cần thiết và cấp bách, có ý nghĩa sâu sắc cả về lí luận và thực tiễn. Một mặt, nó giúp những người làm báo, các nhà nghiên cứu có thêm cơ sở để nhìn nhận, đánh giá đầy đủ hơn tầm vóc báo chí Hồ Chí Minh - nhà cách mạng lỗi lạc, danh nhân văn hoá thế giới, góp phần bổ sung, làm phong phú tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh. Mặt khác, tạo điều kiện nhìn nhận đầy đủ và hệ thống những quan điểm báo chí của Bác, làm cơ sở xây dựng chiến lược báo chí trong tình hình mới.

Với ý nghĩa đó, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã xuất bản và phát hành cuốn sách “Nhà báo và sáng tạo báo chí trong tư tưởng Hồ Chí Minh” của tác giả -Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa.

Cuốn sách đi vào hai nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí là nhà báo và phương pháp sáng tạo báo chí. Trong một chỉnh thể thống nhất, cuốn sách đã đi vào giải quyết những vấn đề sau:

Một là, cuốn sách đã phác thảo sơ lược sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh trên những nét lớn: Hồ Chí Minh - nhà báo tầm vóc quốc tế và Hồ Chí Minh - người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở nhìn nhận khái quát tư tưởng, sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh, có tham khảo ý kiến một số nhà nghiên cứu, những nhận định này là cơ sở để đi vào nội dung cốt lõi: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà báo và phương pháp sáng tạo báo chí.

Hai là, cuốn sách khảo sát và xác lập một cách hệ thống những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về nhà báo và phương pháp sáng tạo báo chí. Phương thức chủ yếu là dựa trên những ý kiến chỉ đạo, hồi ức của Hồ Chí Minh, nghiên cứu sự nghiệp báo chí và phân tích một số tác phẩm của Người.

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà báo tập trung làm rõ những tiêu chuẩn, yêu cầu phẩm chất nghề nghiệp nhà báo. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp sáng tạo báo chí, xác lập hệ thống quan điểm của Bác trong từng khâu công việc: Chọn đề tài, khai thác tư liệu, xây dựng tác phẩm... Những nội dung cụ thể này được định hình với việc làm rõ mục đích và đối tượng của hoạt động báo chí.

Ba là, trên cơ sở những kết quả nghiên cứu ban đầu, tác giả cuốn sách đã làm rõ việc vận dụng, giải đáp những vấn đề nóng bỏng đặt ra trong thực tiễn tình hình kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội hiện nay.

Cuốn sách "Nhà báo và sáng tạo báo chí trong tư tưởng Hồ Chí Minh" sẽ đưa đến cho bạn đọc, nhất là các nhà báo, các nhà nghiên cứu và sinh viên báo chí những gợi mở cần thiết để làm sâu sắc thêm tư tưởng của Bác về báo chí, góp phần giải đáp những vấn đề nóng bỏng của thực tiễn báo chí hôm nay.

Tạp chí Cảnh sát nhân dân xin trân trọng giới thiệu tới toàn thể bạn đọc!

Thu Hiền

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất