Thứ Năm, 23/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Những điểm mới về các hình thức tổ chức quản lý chương trình, dự án nguồn vốn ODA

Ngoài ra, bên viện trợ thông qua các khoản cho vay ưu đãi hay các khoản viện trợ không hoàn lại sẽ cung cấp cho bên viện trợ hàng hóa, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung cấp dịch vụ… Ngược lại, bên được viện trợ thông qua nguồn vốn hỗ trợ phát triển có điều kiện bổ sung nguồn vốn còn thiếu, sử dụng vào các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống… tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế phát triển và nâng cao đời sống nhân dân.

Ngày 01/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 132/2018/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2016/NĐ-CP. Nghị định 132 đã có những quy định mới về hình thức tổ chức quản lý chương trình, dự án nguồn vốn ODA. Cụ thể, Nghị định 132 quy định hình thức tổ chức, quản lý chương trình, dự án thực hiện theo văn kiện, báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo quy định của điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã ký kết với nhà tài trợ nước ngoài, trong đó căn cứ quy mô, tính chất, điều kiện cụ thể thực hiện chương trình, dự án, năng lực tổ chức quản lý chương trình, dự án, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức tổ chức quản lý chương trình, dự án sau:

1. Đối với chương trình, dự án đầu tư xây dựng: Áp dụng hình thức tổ chức, quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Đối với chương trình, dự án khác, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng một trong các hình thức sau:

- Thành lập Ban quản lý dự án mới;

- Sử dụng Ban quản lý dự án đang hoạt động để quản lý chương trình, dự án mới;

- Chủ dự án tự quản lý chương trình, dự án;

- Nhà tài trợ nước ngoài trực tiếp quản lý toàn bộ chương trình, dự án;

- Nhà tài trợ nước ngoài trực tiếp quản lý một phần chương trình, dự án.

3. Thuê tư vấn quản lý một phần hoặc toàn bộ công việc thực hiện chương trình, dự án.

Thu Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất