Thứ Năm, 23/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Vai trò của lực lượng Công an nhân dân với công tác tuyên giáo của Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định, công tác tuyên giáo có vai trò đặc biệt quan trọng, có sức mạnh to lớn, là vũ khí sắc bén trong quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, tiến hành công tác đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hơn 85 năm qua, trong bất kỳ hoàn cảnh nào ngành Tuyên giáo luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Những thành tựu to lớn mà ngành Tuyên giáo đạt được là kết quả của phát huy sức mạnh của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo, trong đó có sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nhân dân đều nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu; đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng Công an nhân dân đã cùng với lực lượng làm công tác tuyên giáo tiến hành giáo dục chính trị sâu rộng, liên tục trong Đảng và nhân dân; làm cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhất trí, đồng lòng, tích cực thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, tự giác, sáng tạo trong hành động, biến đường lối của Đảng thành phong trào quần chúng rộng lớn. Bên cạnh đó, lực lượng Công an nhân dân còn tích cực xây dựng cơ sở, nắm tình hình địch, đồng thời đẩy mạnh tiến công chính trị vào hàng ngũ địch; đi sâu vào vùng địch tạm chiếm, tuyên truyền và vận động quần chúng diệt tề, trừ gian, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của địch và các phần tử phản động.

Trong thời kỳ đất nước đổi mới đất nước, các thế lực thù địch quyết liệt thực hiện âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Lực lượng Công an nhân dân đã tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác; kịp thời đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật độ; những âm mưu và thủ đoạn lợi dụng dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền nhằm xuyên tạc kích động biểu tình, bạo loạn. Lực lượng Công an nhân dân đã tích cực với các bộ, ban, ngành trực tiếp đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá; đấu tranh chống các biểu hiện lệch lạc, sai trái trong các hoạt động báo chí, văn học, nghệ thuật… Chủ động nắm và cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời cho các cơ quan chức năng; đồng thời, tích cực tha gia phản bác, ngăn chặn có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch kích động chống đối, chia rẽ nộ bộ Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Lực lượng Công an nhân dân đã tham mưu cho các cấp chính quyền không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành đẩy mạnh thực hiện phòng trào này gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Thông qua đó, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phát huy vai trò to lớn của nhân dân tham gia hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Lực lượng Công an nhân dân đã tích cực tham gia trấn áp các loại tội phạm, các tệ nạ xã hội, tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để giáo dục con người rèn luyện về đạo đức, lối sống.  Lực lượng Công an đã giáo dục, cải tạo hàng chục vạn lượt người lầm lỗi trở thành những công dân lương thiện, hòa nhập cộng đồng…

Những năm gần đây, do sự bùng nổ mạnh mẽ của nền khoa học công nghệ, sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu và hội nhập quốc tế sâu, rộng; nhiều yếu tố an ninh mới xuất hiện, đe dọa an ninh quốc gia như: Khủng hoảng kinh tế, thiên tai, môi trường, dịch bệnh và các loại tội phạm khủng bố, tội phạm công nghệ cao, ma túy… Các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức và những bức xúc trong xã hội có chiều hướng gia tăng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng bộc lộ rõ và nghiêm trọng hơn. Các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để mua chuộc, lôi kéo người vào nội bộ; ráo riết tiến hành các hoạt động nhằm “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, triệt để lợi dụng các nhân tố gây mất ổn định để chống phá Đảng và Nhà nước. Với vai trò, nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó; lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, đã chủ động tham mưu cho Đảng và Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách về an ninh mới, thể hiện ở các Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về “Chiến lược an ninh quốc gia và chiến lược bảo vệ Tổ quốc”; trên cơ sở đó, đã cụ thể hóa đối tượng - đối tác, cụ thể hóa phương thức, biện pháp và đối sách với các hành vi xâm phạm an ninh Tổ quốc, trật tự, an toàn xã hội. Tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp phát huy mối quan hệ phối hợp với các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; vạch trần, làm thất bại âm mưu và các hoạt động chống, phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động. Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, kết hợp với phòng ngừa xã hội; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực; tập trung tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; kéo giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, kiềm chế sự gia tăng tội phạm; chủ động phát hiện, điều tra, xử lý có hiệu quả tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm ma tuý, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường… góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Như vậy, có thể khẳng định, trong mọi hoàn cảnh cách mạng, trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm cũng như khi đất nước hòa bình, thống nhất và đổi mới. Với vai trò, nhiệm vụ to lớn được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó; bên cạnh công tác nghiệp vụ, chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; lực lượng Công an nhân dân đã cùng với ngành Tuyên giáo, các lực lượng làm công tác tuyên giáo đấu tranh, làm thất bại âm mưu hoạt động, tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần quan trọng to lớn vào công tác xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa Đảng và nhân dân đã lực chọn.

Hồ Thị Thu Hiền

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất