Thứ Hai, 2/8/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu sách “Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần được tạo ra trong suốt quá trình lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chính vì vậy, văn hóa đã trở thành nền tảng quan trọng tạo nên nguồn sức mạnh to lớn, giúp chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, xây dựng và phát triển đất nước. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, văn hóa Việt Nam cần mở rộng giao lưu với thế giới, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Vì vậy, văn hóa Việt Nam đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi to lớn, nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức, khó khăn không nhỏ.

Để làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn những giá trị văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách "Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế". Nội dung cuốn sách gồm bốn chương, cụ thể: 

Chương I: Giao lưu và hội nhập văn hóa - một số vấn đề lý luận;

Chương II: Quá trình giao lưu và hội nhập của văn hóa Việt Nam - những bài học lịch sử;

Chương III: Hiện trạng văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế;

Chương IV: Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo các tác giả, trong “thế giới phẳng” ngày nay, với nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, sự phát triển của công nghệ thông tin, cùng với đó là quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, giao lưu văn hóa có những thay đổi cả về hình thức và tính chất. Trong bối cảnh đa dạng văn hóa như vậy, sự đối thoại giữa các nền văn hóa nhiều khi đóng vai trò quan trọng, thậm chí quyết định hơn là những đối đầu vũ trang để giải quyết những vấn đề về xung đột tôn giáo, sắc tộc, lãnh thổ… Quá trình giao lưu văn hóa cần tính đến những giá trị chung, giá trị nhân loại, đồng thời thừa nhận cái khác biệt của người, để các dân tộc khác thừa nhận cái khác biệt của ta.

Cuốn sách đã phác họa bức tranh toàn cảnh về nền văn hóa Việt Nam theo dòng chảy lịch sử từ quá khứ đến hiện tại, đề cập đến hiện trạng và những tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đối với các thành tố của nền văn hóa dân tộc. Từ đó, cuốn sách đề xuất những giải pháp quan trọng nhằm phát triển văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới, đó là: Nâng cao nhận thức tư tưởng, xây dựng con người; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của Nhà nước; tăng cường nguồn nhân lực và cơ sở vật chất - kỹ thuật cho phát triển văn hóa; phát huy sức mạnh tổng hợp, tính năng động, sáng tạo của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các hội văn học, nghệ thuật, thông tin, báo chí và toàn xã hội trong sự nghiệp phát triển văn hóa.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về các vấn đề của văn hóa Việt Nam.

Thu Hiền

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác