Thứ Tư, 1/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Chế định các biện pháp ngăn chặn theo luật tố tụng hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Cuốn sách Chế định các biện pháp ngăn chặn theo luật tố tụng hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn  của tác giả TS. Nguyễn Trọng Phúc do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật nêu rõ việc xây dựng, ban hành những quy phạm pháp luật về những biện pháp ngăn chặn có tính khả thi và việc áp dụng chúng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng chính xác, hợp lý, hợp tình đòi hỏi trách nhiệm và nỗ lực rất lớn của các chủ thể. Có như vậy mới thực hiện được nhiệm vụ của pháp luật tố tụng hình sự, đó là chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Nội dung này cũng chính là sự thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nguyện vọng của nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 khi đề cao nhiệm vụ bảo vệ quyền con người, quyền công dân, coi con người là chủ thể quan trọng, nguồn lực chủ yếu trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 PV

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác