Thứ Sáu, 3/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Những bài học truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam

1. Lực lượng Cảnh sát nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và nhân dân; suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lâp, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc

Ngay từ khi mới ra đời, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ chiến khu về Hà Nội và cuộc mít tinh lịch sử ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội; bảo vệ chính quyền cách mạng mới được thành lập, cùng toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện cho An ninh miền Nam, góp phần vào thắng lợi lịch sử mùa Xuân năm 1975, cũng như bước vào thời kỳ đổi mới. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát nhân dân đều thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Lòng trung thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân thể hiện ở sự giác ngộ sâu sắc về lý tưởng cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vè con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; kiên định sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân; kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần xả thân vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân dũng cảm vượt dưới làn bom đạn bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân là những bằng chứng sinh động về lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trên chặng đường cách mạng vẻ vang nhưng đầy gian khổ hy sinh, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn tiên phong trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lấy lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng làm mục tiêu chiến đấu của mình, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

2. Lực lượng Cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu thắng lợi

Là lực lượng vũ trang cách mạng từ nhân dân mà ra, Cảnh sát nhân dân luôn ý thức sâu sắc vị trí, trách nhiệm của mình. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”. Đây cũng là tư tưởng, là quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng ta, bất luận trong hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát nhân dân cũng phải thấm nhuần để xây dựng, phấn đấu, xứng đáng là lực lượng vũ trang cách mạng trung thành của Đảng, của Nhà nước và nhân dân. Xác định rõ nhiệm vụ “phục vụ nhân dân”, dù khó khăn gian khổ, kể cả hy sinh tính mạng, Cảnh sát nhân dân vẫn một lòng một dạ “vì nhân dân phục vụ”. Nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân đã để lại trong lòng nhân dân niềm tin yêu mến phục.

Trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn luôn ý thức được: “Cảnh sát nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ”. Lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, tận tụy trong công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, thực hiện “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình” như lời dạy của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, xứng đáng với 16 chữ vàng của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công trao tặng “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ”.

3. Lực lượng Cảnh sát nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tận tụy trong công tác

Trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng hoạt động trong môi trường xã hội phức tạp, thường xuyên đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nguy hiểm, luôn phải đương đầu với những kẻ thù thâm độc, tinh vi, xảo quyệt. Trong cuộc đấu tranh cam go, quyết liệt và vô cùng phức tạp ấy, đòi hỏi người cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy với công việc, coi trọng tổng kết đúc rút kinh nghiệm; chủ động, sáng tạo tìm ra cách đánh, cách thắng; mưu trí và dũng cảm kiên cường trong đấu tranh trấn áp bọn tội phạm.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân đã khắc phục mọi khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Phải luôn luôn nhạy bén, nắm bắt diễn biến tình hình tội phạm, đặc biệt coi trọng công tác nghiệp vụ trinh sát, chủ động phòng ngừa, lấy phòng ngừa là cơ bản, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tiến công tội phạm; vận dụng sáng tạo chính sách “trấn áp kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp giáo dục, cải tạo”; giải quyết tội phạm ngay từ nguyên nhân và điều kiện nảy sinh tội phạm và xây dựng lực lượng chống tội phạm phù hợp với mỗi thời kỳ lịch sử.

Bước vào thời kỳ đổi mới, trước sức ép rất lớn của mặt trái cơ chế thị trường, song cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân vẫn an tâm tư tưởng, có lập trường kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm, tận tụy trong công tác, sẵn sàng xả thân vì bình yên của đất nước, đã có trên 150 đồng chí hy sinh và hơn 800 đồng chí bị thương hoặc phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những chiến công tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong thời kỳ đổi mới là những minh chứng sáng ngời cho bản chất cách mạng của người Cảnh sát nhân dân.

4. Lực lượng Cảnh sát nhân dân đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Đoàn kết là sức mạnh, là truyền thống quý báu của Đảng, của dân tộc ta. Phát huy truyền thống đó, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ dựa trên các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục các đối tượng lầm lỗi tại địa bàn dân cư, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ, khắc phục hậu quả thiên tai, giữ gìn trật tự an toàn xã hội...

Lực lượng Cảnh sát nhân dân đã phát huy cao độ sức mạnh của tinh thần đoàn kết; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, gương mẫu chấp hành nghiêm mọi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy kỷ luật trong công tác, chiến đấu của lực lượng; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao sức chiến đấu, trình độ nghiệp vụ, pháp luật, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

5. Lực lượng Cảnh sát nhân dân không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, năng lực công tác; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tiếp thu cái mới, cầu tiến bộ là bản chất truyền thống của Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng. Hơn 70 năm qua, dù trong hoàn cảnh thời chiến hay thời bình, lúc thuận lợi hay khó khăn, các thế hệ Cảnh sát nhân dân luôn chủ động tranh thủ mọi thời gian, mọi điều kiện để học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, văn hóa, pháp luật, nghiệp vụ; kết hợp học tập tại trường, học trong sách vở với học trong thực tiễn công tác, chiến đấu, học nhân dân; tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến phục vụ công tác đấu tranh chống các loại tội phạm.

Xây dựng lực lượng chuyên trách, chuyên sâu, giỏi nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức kỷ luật nghiêm; đồng thời phải xây dựng lực lượng bán chuyên trách, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp, tạo thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Ngoài việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng ở các trường lớp, trong hoạt động thực tiễn và trong phong trào quần chúng cách mạng ở cơ sở, cần phải tạo cho được phong trào mọi cán bộ, chiến sĩ tự học, tự rèn, luôn năng động, nhạy bén, sáng tạo trong công việc. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, học tập, trao đổi kinh nghiệm của Cảnh sát các nước trên thế giới để xây dựng đội ngũ cán bộ mạnh về chất lượng, đủ về số lượng, đáp ứng được đòi hỏi của đất nước trong tình hình mới.

6. Lực lượng Cảnh sát nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, có nghĩa, có tình

Dưới ánh sáng đường lối đối ngoại của Đảng, trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với Cảnh sát các nước xã hội chủ nghĩa; thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với Cách mạng Lào, Campuchia trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước. Ngày nay, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã và đang thực hiện tốt đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng, Nhà nước ta, tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển quan hệ hợp tác với lực lượng Cảnh sát các nước trên thế giới nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hợp tác đào tạo nghiệp vụ, góp phần xây dựng tình đòan kết, hữu nghị giữa các dân tộc vì mục tiêu hòa bình, ổn định và tiến bộ xã hội.

Trên lĩnh vực hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm, từ năm 1991 lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế - INTERPOL; năm 1995 gia nhập ASEANPOL và mở rộng quan hệ hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm với các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia. Đây là những cơ hội thuận lợi để Cảnh sát Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác với cơ quan chống tội phạm các nước, nhằm trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm, hợp tác trong điều tra tội phạm, góp phần làm cho công tác phòng, chống tội phạm của Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn. Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, thông qua hợp tác song phương, đa phương, qua kênh Interpol, Aseanapol, Cảnh sát Việt Nam đã trao đổi, phối hợp với các nước xử lý hành ngàn lượt thông tin về đối tượng truy nã quốc tế, tội phạm về kinh tế, ma túy và các tội phạm hình sự nguy hiểm, góp phần điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn, bắt giữ hàng chục đối tượng bỏ trốn từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại. Để tăng cường cơ sở pháp lý quốc tế về phòng chống tội phạm, lực lượng Cảnh sát đã tham mưu cho Nhà nước ta ký tham gia một số công ước về phòng chống tội phạm như Công ước 61, 71, 88 của Liên hợp quốc về phòng chóng và kiểm soát ma túy; Công ước năm 2000 về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; Công ước năm 2003 về phòng chống tham nhũng và một số công ước, nghị định thư của Liên hợp quốc về phòng chống khủng bố; ký 23 Hiệp định tương trợ tư pháp với 23 quốc gia, Hiệp định dẫn độ với 15 quốc gia và nhiều thỏa thuận song phương về phòng chống tội phạm. Đặc biệt trong thời gian gần đây, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã đẩy mạnh nhiều hình hình thức hợp tác đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ phương tiện với tổ chức Cảnh sát các nước, tập trung giải quyết những vấn đề tội phạm có yếu tố nước ngoài, như tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm rửa tiền, tội phạm xâm phạm sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ, tội phạm công nghệ cao...

                                                                                                      Thanh Hương

Nguồn: Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962- 20/7/2017) - Tổng cục Cảnh sát 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác